Gizlilik ve Güvenlik

Anasayfa » Gizlilik ve Güvenlik

VERİ GİZLİLİK BEYANI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu “kityuu.com” adlı internet sitesi (“WebSite”), Kityuu Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından işletilmektedir ve şirketimizin adresi olarak hizmet vermektedir. Şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve yöntemlerini belirleme, veri kayıt sistemini oluşturma ve yönetme konularında veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz.

Kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem veriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun şekilde, web sitemizi kullanımınız sırasında elde edilen kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, aktarılması ve işlenmesi süreçlerinde gerekli tüm önlemleri almakta ve bu işlemlerin amacı hakkında sizi bilgilendirmeyi taahhüt ediyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Kityuu Ticaret Limited Şirketi, kityuu.com web sitesini kullanırken üyelik aşamasında veya web sitesini kullanım sürecinde müşterilerinden bazı kişisel verileri talep etmektedir. Kişisel veri, bireyi tanımlayabilen veya tanımlanabilir kılan her türlü bilgi olarak tanımlanır. Bunlar arasında adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi bilgiler bulunabilir. Web sitemizde kullanılan çerezler aracılığıyla toplanan, kimliğinizi doğrudan belirlemeyen ancak, eğer bu bilgiler kişiye özel bir kimlik numarası ile ilişkilendirilip toplanmış, saklanmış ve analiz edilmişse, kişisel veri olarak kabul edilebilir. Kişisel olmayan veriler ise, toplu halde işlenen, genellikle anonim hale getirilerek bir bireyle ilişkilendirilemeyen büyük veri setleridir.

Şirketimiz, kityuu.com üzerinden kişisel verilerinizi, demo talep formu, iletişim formu, e-bülten kaydı, destek sistemi, çağrı merkezi ve üyelik formu gibi araçlar aracılığıyla toplamaktadır. Bu bilgiler, İlgili Kişiler tarafından doldurulduğunda işimizin doğası gereği elde edilmektedir. Sistemle ilişkili problemlerin tanımlanması ve sunulan hizmetlerle ilgili ortaya çıkabilecek sorunların veya anlaşmazlıkların çözümünde hız kazanmak için, müşterilerimizin IP adreslerini kaydediyor ve bu bilgileri kullanıyoruz. IP adresleri, kullanıcıları genel olarak tanımlamak ve geniş kapsamlı demografik bilgiler toplamak için de değerlendirilmektedir.

Şirketimiz, Kityuu Ticaret Limited Şirketi, üyelik sözleşmesinde belirtilen amaç ve kapsamın ötesinde, kendisi veya ortakları tarafından doğrudan pazarlama faaliyetleri için talep edilen kişisel bilgileri kullanma hakkına sahiptir. Bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişim kurmak için de kullanılabilir. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, şirketimiz ve iş ortaklarımız tarafından, üyelik sözleşmesinin tanımladığı amaç ve kapsamın dışında, üyelerimizin kimlikleri gizli tutularak, çeşitli istatistiksel analizler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları için de değerlendirilebilir.

Şirketimiz, Kityuu Ticaret Limited Şirketi, zaman zaman müşterilerine ve üyelerine kampanyalar, yeni hizmet paketleri ve promosyon teklifleri hakkında bilgilendirme yapabilir. Üyelerimiz, bu tür bilgilendirmeleri alıp almama tercihini, üyelik sırasında belirleyebilirler. Ayrıca, üye olduktan sonra kullanıcı girişi yaparak yönetim panelinden bu tercihi değiştirebilirler veya kendilerine gönderilen bilgilendirme mesajlarındaki bağlantıyı kullanarak bildirim tercihlerini güncelleyebilirler.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kityuu Ticaret Limited Şirketi, kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemektedir. Bu amaçlar çerçevesinde kişisel veriler aşağıdaki şekillerde kullanılmaktadır:

 • Web sitemiz aracılığıyla sunulan hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin kullanıcı taleplerine göre kişiselleştirilmesi, müşteri ihtiyaçlarına ve güncel yasal, teknik gelişmelere uygun şekilde güncellenmesi ve geliştirilmesi,
 • Kullanıcı hesaplarının tanımlanması ve yönetimi,
 • Mevcut ve yeni ürünler, hizmetler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Pazar araştırmalarının yapılması,
 • İstatistiksel analizler ve kullanım verilerinin değerlendirilmesi,
 • Ürün ve hizmet bedellerinin tahsilatı, ödeme yöntemlerinin seçimi,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Web sitemizde sunulan ürün ve hizmetlerin reklam ve tanıtım faaliyetleri,
 • Web sitesi kullanımında karşılaşılan sorunların çözümü,
 • Web sitesi ziyaret, kullanım ve satın alma deneyimlerinin iyileştirilmesi,
 • Müşteri iletişiminin sağlanması,
 • Tedarikçi ve iş ortakları ile ticari ilişkilerin yönetilmesi ve raporlama yapılması,
 • Şirket stratejilerinin geliştirilmesi,
 • Memnuniyet ölçüm anketleri için iletişim kurulması,
 • Şirket etkinliklerinde, eğitimlerde ve yarışmalarda katılımcı kayıtlarının oluşturulması,
 • Sertifikaların ve katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül ve hediyelerin belirlenmesi ve dağıtımı,
 • Hukuki ve idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere yanıt verilmesi,
 • Yasal düzenlemelere uygun şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Şirketin başka bir şirketle birleşmesi, bölünmesi ya da hisselerinin devri gibi hukuki işlemler sonucunda doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sosyal medya paylaşımlarında şirket çalışanlarının ve müşterilerinin tanıtılması,
 • İş görüşmeleri ve başvuruların değerlendirilmesi,
 • İş ilişkisi ve sözleşmelerin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
 • Çalışanlara ait hakların ve performans değerlendirmelerinin yönetilmesi,
 • Çalışanlara kullanıcı hesaplarının oluşturulması,
 • Şirket adına yapılan organizasyonlara katılımın yönetilmesi,
 • Eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının tutulması,
 • Web sitesi ve uygulamaların güvenliğinin sağlanması,
 • Web sitesi kullanımının analizi,
 • Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 • Yazılı, sözlü veya elektronik yollarla iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi ve yanıtlanması,
 • Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, veri güvenliği, şirket politikalarına uyum ve diğer belirtilen amaçlar doğrultusunda, yurt içinde ve özellikle Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerdeki sistemlere aktarılması.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kityuu Ticaret Limited Şirketi olarak, mevcut ve potansiyel web sitemiz kullanıcılarının verilerini, işletmemizin gereksinimleri doğrultusunda, kısmen veya tamamen otomatik olan ya da olmayan yollarla, sözleşmesel zorunluluklar veya yasal mevzuatın öngördüğü diğer sebeplerle toplamaktayız.

Açık Rıza Olmaksızın İşlenen Kişisel Veriler

KVKK uyarınca;

Kullanıcılar tarafından kamuya açık bir şekilde paylaşılan kişisel veriler, açık rızanız olmadan işlenebilir ve bu çerçevede üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

Mevzuatta, açık rıza olmadan kişisel verilerin işlenmesini hukuka uygun kılan açık hükümler bulunması halinde, bu veriler açık rıza olmaksızın işlenebilir ve üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

Yasal mevzuat, mahkeme kararları veya idari emirler uyarınca açıklanması zorunlu olan kişisel veriler, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla açık rıza gerekmeksizin işlenebilir.

Bir hakkın kurulması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda, kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenmesi mümkündür.

Üçüncü Kişilere Aktarılan Veriler

Kişisel verileriniz, KVKK kapsamında korunan haklarımız çerçevesinde, kityuu.com web sitesindeki ticari faaliyetlerimizle ilgili olarak şirket çalışanlarına, görevlilere, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilere ve veri işleme faaliyetini gerçekleştirmek üzere özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerindeki bulut şirketlerine, GoDaddy sunucularına ve işbirliği içinde olduğumuz danışmanlık firmalarına ve eğitim kurumlarına aktarılabilir. Ayrıca, şirketimizin çalıştığı reklam ve pazarlama ajanslarına ve kullanıcıların ilgisini çekebilecek reklamları sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişilere anonimleştirilerek paylaşılabilir. Bu paylaşımlar, veri sorumlusu olarak açık rızanızı alarak gerçekleştirilir.

Ağ Sunucusu Veri Günlüğü

Web sitemize giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız tarafından otomatik olarak internet sunucumuza aktarılan veriler (veri günlüğü) kaydedilir. Bu veri günlüğü, giriş tarihi ve zamanı, başvurulan internet sitesinin URL’si, alınan dosyalar, iletilen veri miktarı, tarayıcı tipi ve versiyonu, işletim sistemi, IP adresi ve internet servis sağlayıcınızın alan adını içerir. Bu bilgiler, istenilen içeriğin doğru bir şekilde teslim edilmesi için teknik olarak gerekli olup, web sitemizin ve altında yatan teknolojinin geliştirilmesi amacıyla sadece istatistiksel amaçlarla analiz edilir ve sonrasında silinir. Veri günlüğü, web sitemizi kullanımınıza dair diğer verilerden ayrı olarak saklanır.

Çerezler

Web sitemiz, çerezler gibi yaygın internet teknolojilerinden faydalanmaktadır. Çerezler, web sunucuları tarafından sabit diskinize gönderilen küçük metin dosyalarıdır ve IP adresiniz, kullandığınız tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak toplamamıza olanak tanır. Bu teknik iletişim dosyaları, site kullanımınızı kolaylaştırmak için tercihlerinizi kaydeder, ancak ana bellekten veya e-postanızdan herhangi bir kişisel bilgiyi elde etmek için tasarlanmamıştır. Çerezler, bilgisayarınıza program yüklemek veya virüs göndermek için de kullanılamaz.

Çerez ve benzeri teknolojileri, sizi farklı hizmetlerimizde tanımak, ilgi alanlarınız hakkında bilgi edinmek, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek, güvenliği artırmak, hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek, web sitemizi ziyaret edenlerin sayısını ve amaçlarını anlamak, ne kadar süre sitede kaldıklarını belirlemek, kullanıcıya özel sayfalarda dinamik reklam ve içerik üretimi yapmak amacıyla kullanırız. Ayrıca, çerezleri, indirim ve kampanya tekliflerinde bulunmak, reklam ve tanıtım yapmak, web sitemizi sizin için kişiselleştirmek, kişiselleştirilmiş deneyim sunmak, gezintinizi ve hesap işlemlerinizi izlemek, çeşitli yöntemlerle toplanan kişisel verileri analiz etmek için kullanabiliriz.

Topladığımız veriler, onayınız olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmaz. İnternet sitemiz, çerezler olmadan da görüntülenebilir. İnternet tarayıcıları genellikle çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmıştır, ancak çerezlerin kullanımını tarayıcı ayarlarından kontrol edebilir ve istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz. Çerez ayarlarını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için tarayıcınızın yardım fonksiyonuna başvurabilirsiniz. Çerez kullanımını durdurduğunuzda, web sitemizin bazı özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayın.

Sosyal Medya Bağlamında Sosyal Eklentilerin Kullanımı

Web sitemiz, sosyal medya platformlarının sosyal eklentilerini (“eklentiler”) kullanmaktadır. Bu eklentiler, Facebook Inc., YouTube LLC, Twitter Inc, ve Instagram, LLC tarafından işletilen sosyal ağ platformlarına aittir. Web sitemizdeki bu eklentiler içeren sayfaları ziyaret ettiğinizde, başlangıçta eklentiler pasif durumdadır. Siz bu tuşları tıklayıncaya kadar etkinleştirilmezler. Etkinleştirildiğinde, bu sosyal ağlarla bağlantı kurar ve veri aktarımı için onay vermiş olursunuz. Eğer bu sosyal ağlarda oturumunuz açıksa, ziyaretiniz ilgili hesaplarınızla ilişkilendirilebilir. İlgili butona bastığınızda, bilgiler tarayıcınız tarafından doğrudan ilgili sosyal ağa iletilir ve orada saklanır.

Sosyal ağlar tarafından veri toplanmasının ve kullanılmasının kapsamı, mahremiyet haklarınız ve ayarlarınızla ilgili detaylar için ilgili sosyal ağların Veri Koruma bildirimlerine bakabilirsiniz. Bu sosyal ağların web sitemiz aracılığıyla veri toplamasını istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili sosyal ağlardaki oturumlarınızı kapatmanız gerekmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK uyarınca, işlenen kişisel verilerinizle ilgili çeşitli haklara sahipsiniz. Bu haklar; kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarılan üçüncü kişileri bilme, eksik/yanlış işlenen verilerin düzeltilmesini talep etme, silinme veya yok edilme talebinde bulunma, bu tür işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, otomatik sistemler vasıtasıyla analize itiraz etme, kanuna aykırı işleme sonucu zarar görme durumunda tazminat talep etme haklarını içerir.

Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğiniz doğrulanarak yazılı olarak bizzat veya noter vasıtasıyla belirtilen adresimize iletebilirsiniz.

Veri Güvenliği

Kityuu Ticaret Limited Şirketi, KVKK kapsamında veri güvenliğini sağlamak için elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirler almıştır. Alınan bu tedbirler, Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması, İşlenmesi ve İmha Politikası altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Küçüklere Ait Veriler

Küçüklerin kişisel verilerinin, ebeveyn veya vasilerinin izni olmadan gönderilmemesi gerekmektedir.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

Web sitemiz, diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin veri koruma uygulamalarının kontrolü bizim etki alanımız dışındadır. Kityuu Ticaret Limited Şirketi, bağlantı verdiği sitelerin ve bu sitelerin içeriği üzerinde sorumluluk taşımaz ve içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Veri Gizlilik Beyanı ve Politikasında Değişiklikler “Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni”, hizmetlerimizdeki ve yürürlükteki yasal gerekliliklerdeki değişikliklere bağlı olarak gerektiğinde güncellenecektir.

Kullanıcı Erişimi

Hesabınıza, sizin davetiniz olmadıkça üçüncü şahısların erişimi sağlanmaz. Yalnızca teknik veya sistemsel bir problem durumunda, izninizle yetkilendirilmiş personelimiz destek amaçlı verilerinize erişebilir.

Veri Paylaşımı

Veri transferi, onayınız olmadan ve yeterli güvenlik önlemlerine sahip olmayan iş ortaklarımızla paylaşılmaz.

Veri Yedeklemesi

Olası teknik sorunlara karşı verileriniz düzenli olarak yedeklenmektedir.

Güvenlik İhlallerine Müdahale

Her ne kadar en iyi çabayı göstersek de, internet üzerindeki hiçbir aktarım yöntemi veya elektronik depolama yöntemi tamamen güvenli değildir. Mutlak bir güvenlik garantisi veremeyiz. Ancak, bir güvenlik ihlali durumunda, etkilenen kullanıcıları uygun koruyucu adımları atabilmeleri için bilgilendireceğiz. İhlal bildirim prosedürlerimiz, mevzuat ve uyum gösterdiğimiz sektör kuralları veya standartlarıyla uyumludur. Bildirimler, e-posta yoluyla veya web sitemizde yapılabilir.

Sorumluluklarınız

Verilerinizi güvende tutmak için, karmaşık parolalar kullanmak ve bunları güvenle saklamak gibi önlemler almanız önemlidir. Kullandığınız cihazların yeterli güvenlik önlemlerine sahip olduğundan emin olmalısınız.

 
 

 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Mağazamızda verilen tüm servisler kityuu Ltd. Şti. firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.
Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.
Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 2. Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır.

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Firmamız, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@kityuu.com adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Firma Ünvanı: Kityuu Limited Şirketi
Adres: …
Eposta: info@kityuu.com
Tel: …

  Yukarı Kaydır
  • Menü
  • Kategoriler
  Kapatma

  Sepetiniz 0

  Kapatma

  Alışveriş sepeti boş!

  Alışverişe Devam Et